3324 uczniów wyedukowanych w ramach EkoLekcji

W roku szkolnym 2019/2020 Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej przeprowadził EkoLekcje w 49 placówkach oświatowych. W zajęciach uczestniczyło ok. 3 324 uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich. Ze względu na pandemię koronawirusa część EkoLekcji realizowanych była online.

ZM GOAP w ramach zadania statutowego z zakresu edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2019/2020 prowadził zajęcia pn. EkoLekcje, których celem było budowanie i utrwalanie świadomych postaw ekologicznych wśród uczniów poprzez przybliżanie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zajęcia realizowane były na terenie Miasta Poznania oraz w gminach członkowskich
ZM GOAP. Dzięki podjętym przez Związek działaniom dzieci miały okazję zdobyć nie tylko wiedzę na temat selektywnej zbiórki, ale także nabyć praktyczne umiejętności podczas zabawy ze zgniatarką do butelek PET czy segregując odpady na czas. Ponadto kaskadowa formuła zajęć sprawiła, że dzieci zdobytą wiedzę przekazywały swoim rodzicom czy rodzeństwu.

W roku szkolnym 2020/2021 Związek zamierza kontynuować zajęcia zarówno w formie tradycyjnych jak i wirtualnych spotkań z uczniami. Już dziś zachęcamy placówki oświatowe do zgłoszenia chęci udziału w zajęciach poprzez wypełnienia formularza zgłoszeniowegodostępnego na naszej stronie internetowej www.goap.org.pl w zakładce Edukacja – mówi Katarzyna Stróżyk (Z-ca Dyrektora Biura ZM GOAP).

Związek Międzygminny
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”