XXIX Sesja Rady Osiedla

W dniu 23 marca 2022 o godz. 18.00 odbędzie się XXIX Sesja Rady Osiedla Stare Winogrady

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku obrad.
 2. Komunikaty.
 3. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z wydanych opinii, rozpatrzonych spraw w okresie między sesjami Rady.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowlanego rewaloryzacji ogrodu bylinowego w Parku Cytadela w Poznaniu.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wydłużenia kadencji rad osiedli Miasta Poznania, w zakresie dotyczącym wydłużenia kadencji Rady Osiedla Stare Winogrady.
 6. Projekt uchwały zaopiniowania projektu drogi rowerowej i chodnika wzdłuż trasy PST w Poznaniu w zakresie dot. obszaru Osiedla.
 7. Omówienie przesunięcia środków finansowych do Zarządu Dróg Miejskich.
 8. Dyskusja na temat pisma Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska dotyczącego Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu.
 9. Dyskusja na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak”.
 10. Dyskusja na temat lokalnego CIL i konkursu Grantowego.
 11. -Dyskusja na temat organizacji osiedlowego pikniku lub innej formy integracji lokalnej,
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Link do spotkania: https://poznan-pl.zoom.us/j/81378175124