Dlaczego wywołujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego?

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), u podstaw systemu planowania miejscowego leżą dwa akty planistyczne:

  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – takie studium obowiązuje m. Poznań,
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – tych dla wielu obszarów Poznania nie ma

Planem Zagospodarowania Przestrzennego można określić akt prawa miejscowego, nadany uchwałą Rady Gminy, określający zasady i reguły kształtowania polityki przestrzennej na wyznaczonym terenie.
W MPZP następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Plan chroni prawa i interesy obywateli jednocześnie zabezpieczając interesy wspólnoty samorządowej i państwa w zakresie zagospodarowania przestrzeni.

Obecnie na terenie naszego osiedla mamy wywołane trzy plany miejscowe i jedną propozycję:

  • dla obszaru obejmującego teren TKKF-u (po wyłożeniu, konsultacjach społecznych, złożonych wnioskach mieszkańców) dalej procedowany,
  • dla obszaru Ugory/Wilczak ( po wyłożeniu , konsultacjach społecznych, złożonych wnioskach mieszkańców) dalej procedowany,
  • dla obszaru obejmującego kwartał zawarty pomiędzy ul. Gronowa/Słowiańska/Murawa – dnia 17 czerwca odbyło się I wyłożenie planu.

29 maja br. na sesji Rada Osiedla podjęła uchwałę o wywołaniu MPZP dla obszaru obejmującego teren ul. Hawelańskiej, która została skierowana do Rady Miasta.

Plany są bardzo ważne, bo wiążą się z uporządkowaniem przestrzeni, która   w znacznym stopniu jest przeważnie zagospodarowana. Głównym ich celem jest zabezpieczenie oczekiwań nie tylko mieszkańców z danego terenu, ale uznanie interesu właścicieli gruntów, którzy zamierzają coś nowego tam wybudować, rozbudować czy przebudować. Plan powinien być kompromisem wypracowanym podczas konsultacji społecznych.